Inspektor ochrony danych: Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367, adres email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl

___________________________________________________

 

Obowiązek informacyjny – RODO- dla rodziców/prawnych opiekunów

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców, prawnych opiekunów oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

 

Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze informuje o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły.

 

1.        Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  1 im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Zielonej  Górze  z  siedzibą  przy

ul. St. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra,  tel. 068 326 48 86, e-mail: sp1zg@onet.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2.        Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych Osobowych: 
Artur Piotrowicz                                                                                                                                                                                       e-mail:  inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl  lub tel. 880 100 367

3.        Dane osobowe w systemie monitoringu są zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  i pracowników oraz ochrony mienia.

4.        Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO) oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).

5.        Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przechowywane i przetwarzane w okresie 14 dni.

Po upływie ww. okresu dane z urządzenia rejestrującego są kasowane (nadpisywane).

6.        Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7.        Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.

8.        Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.

9.        Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

10.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.     Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren SP nr 1 w Zielonej Górze .

12.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,  a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz   że nie buduje się żadnych profili.

 

 

___________________________________________________