Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych

Informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych       i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,   a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm.):

za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł

za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata   w wysokości 9,00 zł.

duplikat karty rowerowej wydaje się bezpłatnie.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy szkoły o numerze:

 

02 1020 5402 0000 0002 0246 4212      PKO BP

lub w kasie szkoły.

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko ucznia lub absolwenta oraz za co wnosi się opłatę (np. duplikat legitymacji lub świadectwa)

Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji szkolnej lub karty rowerowej są do pobrania:

-   w sekretariacie szkoły lub

-   na stronie internetowej

Procedura wydawania duplikatów.

- procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze

- podanie o wydanie duplikatu świadectwa

- podanie o  wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

-  podanie o wystawienie wtórnika karty rowerowej