Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2023/2024

W tym roku egzamin ósmoklasisty odbędzie w następujących terminach:

  • 14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego, godz. 9:00
  • 15 maja (środa) – egzamin z matematyki, godz. 9:00
  • 16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego, godz. 9:00.


Terminy dodatkowe

(dla osób, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju)

  • 10 czerwca (poniedziałek) egzamin z języka polskiego, godz. 9:00

  • 11 czerwca (wtorek) – egzamin z matematyki, godz. 9:00

  • 12 czerwca (środa) – egzamin z języka obcego nowożytnego, godz. 9:00

Egzamin jest obowiązkowy!

  Wynik egzaminu z każdego przedmiotu jest przedstawiony w procentach i na skali centylowej.

         LAUREAT i Finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego  

      o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

WAŻNE TERMINY:     
do 2 października 2023 r. rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły  pisemnej deklaracji wskazującej  język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu,


do 16 października 2023 r. rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

do 21 listopada 2023 r. szkoła ma obowiązek poinformować na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach,

do 24 listopada 2023 r. rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu
z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną,

do 14 lutego 2024 r. rodzice składają pisemną informację o zmianie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny złożonej do 2 października 2023 r. (np. ze względu na uzyskanie tytułu laureata z innego niż zadeklarowany język).

Informator o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024